Imatge Despatx especialitzat en <span style="color:#244684;">dret civil, dret de família i administració de finques</span>

Despatx especialitzat en dret civil, dret de família i administració de finques

Assessorament i tramitació de procediments administratius davant l'administració.

Imatge Dret Civil

Dret Civil

Dret de família i successions i herències.

Imatge Dret Administratiu

Dret Administratiu

Dret Administratiu i administració de finques.

Imatge Biografia

Biografia

Llicenciat en dret per la Universitat de Girona.

 • Dret Civil

  Estem especialitzats en dret civil, dret de família i successions i herències.

 • Dret de família

  ▸ Separacions, divorcis, extinció de parelles de fet i nul·litat matrimonial.
  ▸ Procediments de mutu acord: redacció de convenis reguladors de divorci i plans de parentalitat.
  ▸ Procediments de filiació o impugnació de la paternitat.
  ▸ Procediments de guarda i custòdia o reclamació d’aliments.
  ▸ Procediments d’incapacitació.
  ▸ Procediments de règim de visites a favor d’avis.
  ▸ Procediments d’execució de sentències: impagaments de pensions o incompliments de règim de visites.
  ▸ Expedients de protecció de menors. Impugnació acords de l’administració publica sobre retirada tutela de menors.

 • Successions i herències

  ▸ Successions, Herències.
  ▸ Assessorament en la redacció de testaments.
  ▸ Procediments de divisió judicial de l’herència.
  ▸ Administració d’herències jacents.
  ▸ Procediments en reclamació de llegítimes.

 • Dret Administratiu

  Tenim una àmplia experiència en dret administratiu i en l'administració de finques.

 • Dret Administratiu

  ▸ Assessorament en temes administratius relacionats amb l’hisenda pública municipal.
  ▸ Procediments en via administrativa i en seu contenciós administrativa relacionats amb temes tributaris.
  ▸ Assessorament, coordinació i tramitació de procediments administratius davant l’Administració General de l’Estat, Administració Autonòmica, Administració Local, entitats, organismes públics, etc.
  ▸ Emissió d’Informes i Dictàmens sobre qüestions jurídiques controvertides.
  ▸ Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  ▸ Dret urbanístic, gestió i planificació urbanística.

 • Administració de finques

  ▸ Realització de les Juntes ordinàries i extraordinàries de la comunitat. Redacció de les actes.
  ▸ Preparar el pla de despeses previsibles, pressupost de la comunitat.
  ▸ Atendre la conservació i entreteniment de l’edifici i adoptar-ne les mesures de caràcter urgent.
  ▸ Fer els cobraments i pagaments necessàris.
  ▸ Altres funcions que la Junta de la Comunitat li pugui atribuïr.

 • Imatge Imatge Dret Administratiu

 • Òscar Aparicio Pedrosa

  Nascut a la Bisbal d’Empordà l’any 1972, on hi tinc residència.

  Llicenciat en dret per la Universitat de Girona 3ª promoció any 1996, exercint com a advocat col·legiat al il·lustre col·legi d’advocats de Girona, amb el número 2036, des del 1997, i per compte propi des del 2000.

  • Certificat d’aptitud Professional.
  • Mestratge en l’exercici del dret davant dels tribunals.
  • Diversos Diplomes de postgrau en dret administratiu, concursal i civil.
  • Especialització en defensa de col·lectius vulnerables: Menors, Violència de Gènere i Familiar.
  • Membre fundador del torn d’ofici en Violència de Gènere a Girona.
  • Administrador de finques col·legiat amb el número 819.

 • Imatge Imatge Biografia